Juridiske jobber i Norge med gode fremtidsutsikter

Juridiske jobber i Norge

Dersom du liker å løse kompliserte problemstillinger gjennom tolkning og analyse, kan jurist være noe for deg. Dette er et arbeidsfelt som krever kreativ tenkning, men også et svært godt øye for detaljer. Nettopp dette har gjort at juridiske jobber er blant de stillingene som er minst utsatt for automatisering i fremtidens jobbmarked. Årsaken til dette er at vi vil alltid ha behov for kunnskapsrike jurister som kan tolke og tilpasse lovverket basert på variable problemstillinger. 

De fleste jobber innen jus i Norge krever at man har en god utdannelse som utgangspunkt. Dette må være en utdanning på masternivå innen juss eller rettsvitenskap primært. De høye kravene til utdanning gjør at det ofte er gode lønnsnivåer, samt høy etterspørsel etter den beste kunnskapen både i privat- og offentlig forvaltning. 

I en stadig mer globalisert verden øker behovet for juridisk rådgivning årlig. Interkontinentale avtaler og rammeverk har blitt en stadig større del av bedrifters virksomhet og dermed følger behovet for tolkning og analyse av forskjellige lovverk etter. Dette er en trend vi forventer at vil fortsette på tvers av landegrenser og dermed gjøre at juridiske jobber vil fortsette å være en viktig del av næringslivet i mange år fremover. 

Hvilke juridiske jobber finnes i Norge?

I Norge finnes det en rekke forskjellige jobber innen juss både i privat- og offentlig forvaltning. Alle bedrifter og offentlige etater er omfattet av et eller flere lovverk som betyr at de har behov for kunnskap som kan tolke og analysere aspekter av loven. Det er derfor vanlig at større selskaper, eller offentlige etater har advokater, rådgivere og jurister ansatt i staben for å sikre at organisasjonen etterfølger sine juridiske forpliktelser. 

Utover dette vil vi finne en rekke juridiske jobber innen håndhevelse av lovverket, samt i de norske domstolene. Disse danner grunnlaget for rettsstaten Norge og bidrar til at det norske lovverket blir håndhevet på en korrekt og forsvarlig måte. I tillegg finner vi en rekke bistands jobber knyttet til det juridiske. Dette kan være assistenter, etterforskere, analytikere og lignende. Disse jobbene krever ikke ikke like ofte at man har en juridisk utdanning, men kan ofte vise til erfaring og kunnskap fra et bredere aspekt av arbeidsnæringen. 

Hvordan utdanning krever juridiske jobber?

De fleste stillinger innen juridiske fagfelt krever at man har en master i rettsvitenskap eller jus før man kan tiltre en stilling. Dette skyldes behovet for omfattende kunnskap til lovverk og erfaring innen tolkning og analyse av rammeverk. Noen jobber som saksbehandler og støttefunksjoner kan kreve at man har annen erfaring eller utdanning som økonomi, ledelse og regnskapsføring. I tillegg finnes det en rekke backoffice stillinger innen juridiske foretak som opprettholder den daglige driften av selskapet. 

Juridiske jobber i Norge

Advokat

Når vi snakker om juridisk arbeid vil de fleste automatisk tenke på advokater. Dette er den vanligste stillingen innen jus og går ut på analyse og tolkning av lovverket. Du finner advokater i alle kroker av samfunnet fra offentlig forvaltning, til større private virksomheter. Mange bedrifter velger å bruke advokater til utforming av kontrakter, samarbeid og transaksjoner for å sikre at avtalene er innenfor lovverket til enhver tid. 

Gjennomsnittslønn: 1.020.879,- i året.

Påtalemyndigheten

Det offentlige er en stor tilbyder av juridiske jobber i Norge. Nesten alle offentlige etater i landet har sine egne juridiske stillinger, men spesielt nødetatene har stor bruk av jurister. Her vil påtalemyndigheten i form av politiadvokater, påtalemyndigheter og etterforskere være de største gruppene. Imidlertid finner vi også juridiske stillinger i kommunale foretak, offentlig eide selskaper og ikke minst i styringsorganer som regjeringen, stortinget og kommunen. 

Gjennomsnittslønn: 769.080,- i året.

Dommer

En dommer er en jurist som jobber innenfor det norske rettssystemet. Disse har som rolle å behandle straffesaker og sivile saker slik lovverket tilsier at de skal løses. Dommere utfører et bredt utvalg oppgaver innen domstolene i Norge og kan ha ansvar for alt fra forberedelse av en sak, gjennomføring av høringer og avgjøre utfallet i form av en dom. I Norge blir fast ansatte dommere utnevnt av Kongen i statsråd etter innstilling fra Innstillingsrådet for dommere. Disse er igjen fordelt utover de 66 forskjellige domstolene i Norge.

Gjennomsnittslønn: 1.185.480,- i året.

Rådgivere

En juridisk rådgiver jobber med tinglysing, pant, konkursbehandling, familierett, selskapsrett og elektrisk registerforvaltning for å nevne noe. Disse vil du gjerne finne ansatt i offentlige eller private foretak der de er ansvarlige for klagesaksbehandling, regelverksutvikling og utredning av juridiske problemstillinger. Mange store selskaper ansetter en eller flere juridiske rådgivere for å etterse at selskapets virksomhet etterfølger de lover og regler som er fastsatt i lovverket. Her kan lønnsnivået variere mye basert på utdanning og om man er ansatt i privat eller offentlig virksomhet. 

Gjennomsnittslønn: 643.560-769.080,- i året.

Saksbehandler

Mange saksbehandlere har en juridisk utdanning som grunnlag i sin stilling. Yrkestittelen er en fellesbetegnelse for en rekke yrker både i offentlig og privat virksomhet som primært driver utredning og vurderinger av saker, søknader og lignende. Vanlige arbeidsplasser for en saksbehandler er offentlig forvaltning i staten, kommunale tjenester eller fylkeskommunen. Imidlertid finner vi også saksbehandlere i private virksomheter som forsikringsselskaper, banker og andre foretak som behandler søknader som har et juridisk komplisert eller betydelig preg. 

Gjennomsnittslønn: 505.200-596.280,- i året.

Advokatsekretær

Advokatsekretær er en egen utdanning som tar utgangspunkt i jus og rettsvitenskap. Denne stillingen har til hensikt å bistå advokatfullmektige med undersøkelser, innhenting av juridisk data og lignende oppgaver. Her vil de vanligste arbeidsplassene være i juridiske miljøer som private advokatfirmaer og virksomheter. Det finnes også en rekke stillinger for advokatsekretærer innen offentlig forvaltning, samt politiet og domstolene der det er behov for gode kunnskaper om lover og forskrifter.

Gjennomsnittslønn: 529.200,-