Spennende muligheter med fremtidsrettede administrasjonsjobber i Norge

Jobber i gambling industrien: rollen som programvareutvikler i et nettcasino

Administrative jobber i Norge

Det Norske jobbmarkedet har lenge gjennomgått en transformasjon fra en produksjonsbasert næring til tjenesteytende næring. I praksis betyr dette at vi har gått fra bedrifter som lager egne produkter for salg, til selskaper som selger tjenester og kunnskap. Dette har gjort at behovet for arbeidskraft har endret seg fra personell til å jobbe i fabrikker, til faglært personell som bedriver administrasjon og ledelse. 

En ting er helt sikkert, uansett hva bedriften selger eller produserer vil det være behov for at noen administrerer virksomhet på et overordnet nivå. Dette er jobber som i liten grad vil være utsatt for automatisering da de krever grundig kjennskap til virksomheten, muligheten til å beregne variabler og ikke minst kjenne til de menneskelige faktorene i en virksomhet. 

I Norge finnes det mer enn 577.000 virksomheter som er registrert i Brønnøysundregisteret. Disse har alle behov for minst en administrativ rolle som enten styreformann eller daglig leder. Fordelen med administrative jobber er at det ikke finnes noe fasit på hvordan utdannelse eller erfaringer man må ha for en slik jobb. Dermed finnes det et bredt utvalg administrative stillinger i Norge og det er svært fleksible jobber som stadig endrer seg etterhvert som en virksomhet eller markedet utvikler seg. 

Utdanning for administrative jobber i Norge

Når det kommer til utdanning er det mange veier man kan ta mot administrative roller i det norske næringslivet. Imidlertid vil de aller fleste som søker en administrativ jobb ha utdanning innen økonomi og ledelse. Dette gir et godt utgangspunkt for forståelse av bedriften, men også de nødvendige kunnskapene til å innhente informasjonen som er nødvendig for godt lederskap. 

Allikevel finnes det en rekke forskjellige administrative jobber i Norge. Noen eksempler på dette er prosjektleder, daglig leder, økonomisjef, kontormedarbeider og rådgivere. Det de har til felles er at stillingen bærer et ansvar for et eller flere områder av bedriftens virksomhet.

5 Fordeler med å outsource rekrutteringen

Administrasjon og ledelse som en del av fremtiden

Til tross for at en rekke stillinger innen 2050 vil være automatisert og borte fra jobbmarkedet vil stillinger innen administrasjon og ledelse i stor grad være trygge. Både OECD og forskere ved Oxford universitetet har estimert at mellom ⅓ og 50% av dagens jobbtilbud vil være automatisert og tatt over av roboter innen 2050. Rapporten viser også at dette er stillinger som i stor grad består av repetitive håndteringer av data eller enkle handlinger.

Vi snakker derfor om jobber som kokker, taxisjåfører, kassadamer, lastebilsjåfører og lignende arbeid. Det vil være langt vanskeligere å automatisere administrative arbeidsoppgaver ettersom disse krever både tolkning og analyse av et næringsliv som er i kontinuerlig endring. Derfor kan vi med stor trygghet si at administrasjon og ledelse vil være like aktuelt i fremtiden som det er i dag.

 Kanskje til og med viktigere, estimater fra SSB viser at Norge vil ha et behov for 327.000 nye jobber innen 2050. Dette betyr at det vil være nødvendig med etableringen av en lang rekke nye selskaper, samt behov for noen som kan drive disse bedriftene. Kunnskap og erfaring innen administrative arbeidsoppgaver vil derfor være en fremtidsrettet karriere.

Administrative jobber i Norge

Administrasjonskonsulent

I større virksomheter vil lederrollen ofte ha behov for rådgivning og bistand i den daglige driften. Derfor benytter de seg ofte av administrasjonskonsulenter. Dette er mennesker som har erfaring med effektivisering, administrasjon og ledelse, men som fungerer som konsulenter fremfor å ha en egen administrativ rolle. Mange av de store konsulentbyråene har en stab av administrasjonskonsulenter som bidrar ledelsen i forskjellige virksomheter på nedbemanninger, effektivisering, outsourcing og utvidelse av virksomheten. 

Gjennomsnittslønn: 761.160,-  i året

Prosjektleder

Norske offentlige og private virksomheter er store forbrukere av prosjektmodellen. Dette er midlertidige organisasjoner som har til hensikt å utvikle, innføre og integrere nye funksjonaliteter i en etablert virksomhet. Det kan være utviklingen av et nytt regnskapsprogram i en virksomhet, men det kan også være utviklingen av et nytt næringsbygg, byggingen av en bro eller fremtidssikring av infrastrukturen vår. Slike prosjekter vil ha behov for at noen skal ha det overordnede ansvaret for perioden der prosjektet er aktivt og her kommer en prosjektleder inn i bildet. Dette er en stilling som det blir stadig mer etterspørsel etter da mange har oppdaget prosjektorganisering som et nyttig redskap i bedriftsutviklingen. 

Gjennomsnittslønn: 777.840,- i året

Daglig Leder

Alle selskaper over en viss størrelse er lovpålagt å ha en daglig leder. Dette er en administrativ leder som har det overordnede ansvaret for driften i en virksomhet. En daglig leder har ansvar for drift, økonomi, personale og forvaltning av kapitalen som eierne har skutt inn i bedriften. Som vi nevnte tidligere vil det innen 2050 være behov for hele 327.000 nye jobber i Norge så behovet for dyktige mennesker som skal skape og drive disse stillingene vil være tilstede i lang tid fremover. 

Gjennomsnittslønn: 792.000,-

Administrasjonsmedarbeider

Selv om mange tenker på ledelse når vi snakker om administrative jobber er administrasjonsmedarbeidere en like viktig del av bedriften. Dette er medarbeidere som tar seg av de daglige gjøremålene i virksomheten og kan ha en rekke varierte oppgaver gjennom en arbeidsdag. Disse kan variere mye basert på hvordan bedrift man arbeider i, men noen vanlige arbeidsoppgaver inkluderer betjening av sentralbordet, saksbehandling, registrere timelister, fakturaer og lignende, regnskaps- og lønnsarbeid, prosjektarbeid og kundebehandling. 

Gjennomsnittslønn: 471.000,- i året

Avdelingsledere

I større virksomheter kan det være viktig med ledere som er nærmere gulvet slik at de kan ha detaljert kontroll på det som foregår. Disse ligger under daglig leder og ledergruppen, og fungerer som avdelingsledere. Her vil det være typisk at avdelingene deles opp i regnskap, kundeservice, produksjon og lignende. Hver avdelingsleder har primært ansvar for sitt fagfelt og svarer til ledergruppen. 

Gjennomsnittslønn: 540.840,-

Økonomisjef

God kontroll på økonomien i en bedrift er viktig for at man skal ha kontinuerlig og bærekraftig drift. Derfor velger mange selskaper å ansette en økonomisjef som øverste ansvarlig for økonomien i selskapet. Vedkommende er også ofte en del av ledergruppen slik at denne skal få tilgang til all nødvendige økonomiske data og dermed kunne ta bedre avgjørelser om videre drift.

Gjennomsnittslønn: 933.120,-